List

شب ژانویه باشد و احساس تنهائی و غربت دلت را تنگ کند. ابری آبستن از اشکِ غم، پرده ای بر چشمانت بکشد. هلهلۀ نوه های همسایۀ بغل دستی موجب خجالت ات شود و راه را بر باران چشم هایت ببندی. با بی حوصلگی تلویزیون را باز کنی و سعی در سرگرم نمودن خود کنی. یک دفعه زنگِ درِ خانه به صدا بیاید. در را که باز می کنی، چشمان نوه ات همچون ستاره بدرخشد و لب های شیرین همچون عسل اش با دیدن تو به خنده و قهقهه باز شود. غمها فراموش ات می شود. دنیا در نظرت گلستان می شود. فرزند عزیزت با یک طرف کیک موردعلاقه ات به دیدارت بیایند. آن زمان است که این کیک خوشمزه دست پخت عزیزت ، سال 2019 را به کامت شیرین تر از شهد می کند. روز بعد نوه های دیگر هم سر برسند. خانه ات با سرو صدا و هیاهوی نوه ها و فرزندانت، پر شود. آن وقت است که همین سال 2019 را به فال نیک می گیری و برای امثال خودت از این نوع شادی ها آرزو می کنی.
سال نوی میلادی بر هموطنان مسیحی و مردم دنیا مبارک. با تمام وجود برای مردم دنیا آرزوی صلح و آرامش می کنم.

  Posts

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]

Januar 28th, 2023

مادرم

آخرین فیلم ات را می بینم، شبیه فرشته ی سپید بالی هستی که داخل پنبه ی سفیدِ گلداری فرورفته و […]

Januar 20th, 2023

آتش بدون دود – دفتر چهارّم

آتش بدون دود – کتاب چهارم – واقعیتهای پرخوننویسنده: نادر ابراهیمیپدری که نفهمد بچّه اش درد دارد، پدر نیست، کُندۀ […]

Januar 16th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوم

در تمام سالهایی که در صحرا کار می کردم، هرگز از هیچ ترکمن آزار و اذیّتی ندیدم، امّا محبّت و […]

Januar 15th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوّم

آق اویلر به غم میدان داد، و غم، قانع نیست. هرچه مدارا کنی، ستیز می کند، هرچه عقب بنشینی، پیش […]

Januar 8th, 2023

آتش بدون دود

آتش بدون دود –  دفتر سوم – اتّحادِ بزرگنویسنده: نادر ابراهیمیگومیشان سرزمینِ تیراندازانِ آرامآقشام گلن در گومیشان زندگی می کند […]

Dezember 28th, 2022

آتش بدون دود – دفتر دوّم

آتش بدون دود –  دفتر دوم – درختِ مقدّسنویسنده: نادر ابراهیمیمن نه یموتم نه گوگلان، من ترکمنم و ایرانی ام، […]

Dezember 22nd, 2022

آتش بدون دود – کتاب اوّل

آتش بدون دود – کتاب اول – گالان و سولمازنویسنده: نادر ابراهیمیآتش بدون دود نمی شود و جوان بدون گناهآلاو […]

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]