List

اولین پنج شنبه از ماه رجب ، رغایب ، رقئییب ، شب آرزوها ، مهمانی مرده هاست.
پدرم می ترسم از آرزو ی قدم گذاشتن در کوچه پس کوچه های تبریز ،می دانی چرا ؟ در این گوشه ی جهان دلخوشی ام این است که روزی به راسته کوچه و بن بست بی انتهای قدیمی مان پای می نهم و سراسیمه راه خانه را پیش گرفته و در قدیمی خانه مان را با شادی و هیجان به صدا درمی آورم  و برادر کوچک از پنجره ی اتاقش سرش را بیرون آورده و با صدای بلند می خندد و صدای قدمهایت هیجان زده ام می کند و در را که باز می کنی با شادی مرا درآغوش می گیری و مادرم را می کنی که زن بیا ببین کی آمده ؟
و اکنون می ترسم از آرزو ی قدم گذاشتن در کوچه پس کوچه های تبریز ،می دانی چرا ؟ چون نه از تو خبری است و نه از خنده و قهقهه ی بلند برادر. او پیش از موعد و با عجله رفت و تو پشت سرش پر کشیدی و رفتی. از خدا خواستی که سر پا ببردت و خدا را شکر که سر پا و آرام رفتی

  Posts

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]

Oktober 10th, 2022

زدم فالی و حافظ این چنین گفت:

عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشتکه گناه دگران بر تو نخواهند نوشتمن اگر خوبم اگر بد تو برو خود […]

September 28th, 2022

دلتنگم و دلتنگم و دلتنگ

حال و هوای خوشی ندارم. آسمان ابری و گرفته است. سرما تن و جانم را می لرزاند. مضطربم. آفتاب گرما […]

September 20th, 2022

سیف فرغانی چه خوش می فرماید

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذردهم رونق زمان شما نیز بگذردآن کس که اسب داشت، غبارش فرونشستگردِ سَمِ خَرانِ […]

September 11th, 2022

جانِ من مولانا

دلم می خواست درباره مولانا بنویسم. دلم می خواهد به قونیّه بروم و زیارتش کنم. اما نه توان رفتم دارم […]

September 5th, 2022

دعانویس – دیروز

سالها پیش،گویا کلاس نهم یا دهم بودم. روزی از روزهای سر زمستان، آقا کمال از تهران به پدرم تلفن کرد […]

August 25th, 2022

دمی با عطّار

ره میخانه و مسجد کدام استکه هردو بر من مسکین حرام استنه در مسجد گذارندم که رند استنه در میخانه […]

August 18th, 2022

تا مرد سخن نگفته باشد

دوستی داشتیم که خیلی کم حرف بود. هر وقت دور هم جمع می شدیم و می گفتیم و می خندیدیم، […]

August 10th, 2022

امیرهوشنگ ابتهاج

امیرهوشنگ ابتهاج معروف به سایه، درگذشت.پرسیدند:« کدام یک از اشعار شهریار را دوست داری؟»گفت:« خود شهریار را.»ایران ای سرای امیدبر […]