List

1 – اخوان ثالث
به نام خدای جهان آفرین
زمین آفرین آسمان آفرین
*
2 – اسدی طوسی
سپاس از خدا، ایزد رهنمای
که از کاف و نون کرد گیتی به پای
*
3 – امیر خسرو دهلوی
به نام آنکه تن را نور جان داد
خرد را سوی دانایی عنان داد
*
4 – اوحدی مراغه ای
به نام آنکه ما را نام بخشید
زبان را در فصاحت کام بخشید
*
5 – حزین لاهیجی
ای نام تو زینت زبانها
حمد تو طراز داستانها
*
6– سعدی
اوّل دفتر به نام ایزد دانا
صانع پروردگار حی توانا
*
7 – سلمان ساوجی
الهی پرده پندار بگشای
در گنجینه اسرار بگشای
*
8 – سنایی
ابتدای سخن به نام خداست
آنکه بی شبه و مثل و بی همتاست
*
9– شاه نعمت الله ولی
خوش بگو ای یار بسم الله بگو
هرچه می جویی ز بسم الله بجو
*
10 – شیخ محمود شبستری
به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان برافروخت
*
11 – صفی علی شاه
هستی نبود سزای کس غیر خدا
او هستی محض و ما سوا هست نما
*
12 – طالب عاملی
الهی شعلۀ شوقم فزون ساز
مرا آتش کن و در عالم انداز
*
13 – عطّار
به نام کردگار هفت افلاک
که پیدا کرد آدم از کفی خاک
*
ابتدا کردم به نام کردگار
خالق هفت و شش و پنج و چهار
*
14 – فخرالدین اسعد گرگانی
سپاس و آفرین آنپادشا را
که گیتی را پدید آورد و ما را
*
15 – فردوسی
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشهبر نگذرد
*
16 – قاسم کاهی
جهان آفرین را به جان آفرین
به جان آفرین صد جهان آفرین
*
17 – قدسی مشهدی
به نام پادشاه پادشاهان
سرافرازی ده صاحب کاهان
*
18 – قصاب کاشانی
اوّل به نام آنکه زد این بارگاه را
افروخت شمع مشعله مهر و ماه را
*
19 – محمود پوروهاب
به نام خداوند رنگین کمان
خداوند بخشنده مهربان
*
20 – مولانا
بشنو از نی چون حکایت می کند
از جدائی ها شکایت می کند
*
21 – مولانا محمد باقر طاهری
به نام خداوند جان و جهان
خرد آفریننده و مهربان
*
22 – نظامی گنجوی
به نام آنکه هستی نام از او یافت
فلک جنبش زمین آرام از او یافت
*
ای همه هستی ز تو پیدا شده
خاک ضعیف از تو توانا شده
*
ای نام تو بهترین سرآغاز
بی نام تو نامه کی کنم باز
*
23 – وحشی بافقی
به نام چاشنی بخش زبانها
حلاوت های معنی در بیانها
*
24 – هاتف اصفهانی
ای فدای تو هم دل و هم جان
وی نثار رهت هم این و هم آن
*
  Posts

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]

Januar 28th, 2023

مادرم

آخرین فیلم ات را می بینم، شبیه فرشته ی سپید بالی هستی که داخل پنبه ی سفیدِ گلداری فرورفته و […]

Januar 20th, 2023

آتش بدون دود – دفتر چهارّم

آتش بدون دود – کتاب چهارم – واقعیتهای پرخوننویسنده: نادر ابراهیمیپدری که نفهمد بچّه اش درد دارد، پدر نیست، کُندۀ […]

Januar 16th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوم

در تمام سالهایی که در صحرا کار می کردم، هرگز از هیچ ترکمن آزار و اذیّتی ندیدم، امّا محبّت و […]

Januar 15th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوّم

آق اویلر به غم میدان داد، و غم، قانع نیست. هرچه مدارا کنی، ستیز می کند، هرچه عقب بنشینی، پیش […]

Januar 8th, 2023

آتش بدون دود

آتش بدون دود –  دفتر سوم – اتّحادِ بزرگنویسنده: نادر ابراهیمیگومیشان سرزمینِ تیراندازانِ آرامآقشام گلن در گومیشان زندگی می کند […]

Dezember 28th, 2022

آتش بدون دود – دفتر دوّم

آتش بدون دود –  دفتر دوم – درختِ مقدّسنویسنده: نادر ابراهیمیمن نه یموتم نه گوگلان، من ترکمنم و ایرانی ام، […]

Dezember 22nd, 2022

آتش بدون دود – کتاب اوّل

آتش بدون دود – کتاب اول – گالان و سولمازنویسنده: نادر ابراهیمیآتش بدون دود نمی شود و جوان بدون گناهآلاو […]

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]