List

.گنج قارون است و مهر پدر و فرزندی  که بر کینه و نفرت غلبه می کند
خاطرخواه است  و زنی روسپی ، با سرانجامی مملو از عشق و صداقت و فداکاری
باباشمل است و شعر و موسیقی و چهره های مورد علاقه همه
.دالاهو است و تارزان ایرانی و کوهی که تا آن روز نامش را نشنیده بودم
.قلندر است و عشقی سوزان و انتقامی تلخ و مرگی وحشتناک و توبه ای که ثمره این مرگ است
.پشت و خنجر است و مردی متاهل و زنی عشوه گر و … و پدری دنیا دیده که پسر را از چاله در می آورد و خود در چاه می افتد
یک یا چند روز پس از تماشای فیلم ، وقت ناهار ، با همکلاسی ها دور هم می نشستیم و نقد و  گفتگویمان داغ می شد. با هم به نقد فیلم می نشستیم. موشکافی می کردیم و در دنیای زیبای خود هم از تماشای فیلم و هم تکرار صحنه ها و ترانه ها لذت می بردیم. کاری به خواننده اصلی ترانه نداشتیم. این فروزان بود که خاطراه و دیوانه بود و با تمام وجود می خواند و علاقه اش را به مرد محبوبش نشان می داد. یقین که خواننده ترانه نیمی از محبوبیت خود را مدیون فروزان است
.امشب دختری می میرد. حکایت دختری است که از روابط نامزد و نامادری اش باخبر است و رنج می برد
.اما سرانجام امشب ( 4 یهمن 1394 ) دختری می میرد

  Posts

Februar 1st, 2023

آتش بدون دود – کتاب چهارم

از عشق سخن باید گفتهمیشه از عشق سخن باید گفت.می گوید: عشق ترجیع بندی ست که هیچ رُجعتی در آن […]

Januar 28th, 2023

مادرم

آخرین فیلم ات را می بینم، شبیه فرشته ی سپید بالی هستی که داخل پنبه ی سفیدِ گلداری فرورفته و […]

Januar 20th, 2023

آتش بدون دود – دفتر چهارّم

آتش بدون دود – کتاب چهارم – واقعیتهای پرخوننویسنده: نادر ابراهیمیپدری که نفهمد بچّه اش درد دارد، پدر نیست، کُندۀ […]

Januar 16th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوم

در تمام سالهایی که در صحرا کار می کردم، هرگز از هیچ ترکمن آزار و اذیّتی ندیدم، امّا محبّت و […]

Januar 15th, 2023

آتش بدون دود – دفتر سوّم

آق اویلر به غم میدان داد، و غم، قانع نیست. هرچه مدارا کنی، ستیز می کند، هرچه عقب بنشینی، پیش […]

Januar 8th, 2023

آتش بدون دود

آتش بدون دود –  دفتر سوم – اتّحادِ بزرگنویسنده: نادر ابراهیمیگومیشان سرزمینِ تیراندازانِ آرامآقشام گلن در گومیشان زندگی می کند […]

Dezember 28th, 2022

آتش بدون دود – دفتر دوّم

آتش بدون دود –  دفتر دوم – درختِ مقدّسنویسنده: نادر ابراهیمیمن نه یموتم نه گوگلان، من ترکمنم و ایرانی ام، […]

Dezember 22nd, 2022

آتش بدون دود – کتاب اوّل

آتش بدون دود – کتاب اول – گالان و سولمازنویسنده: نادر ابراهیمیآتش بدون دود نمی شود و جوان بدون گناهآلاو […]

Oktober 28th, 2022

حالمان بد گشته و غم می خوریم

امشب حال و احوالم تعریفی ندارد. تلویزیون را باز می کنم تا سرم کمی گرم شود. یکی می رقصد. رقص […]

Oktober 10th, 2022

دکتر محمود انوشه می فرماید

هرگز از جلو به یک گاو، از عقب به یک الاغ و هیچ وقت به نادان نزدیک نشوید، چون نادان […]